Kennismaken & vacatures

Trends die van betekenis zijn voor het onderwijs

Behoorlijk wat onderzoek ligt aan de basis van het koersplan 2019-2023. Kennisnet heeft op hoofdlijnen aangegeven welke trends er zijn in onze maatschappij die van invloed zijn op het onderwijs.

 

Met behulp van DESTEP-methode hebben we een analyse gemaakt van landelijk erkende ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het onderwijs van de Scholengroep Veluwezoom. Specifieke ontwikkelingen in het primair onderwijs zijn verderop de pagina beschreven.

 

Demografisch, vergrijzing en lerarentekort

Ook voor de Scholengroep Veluwezoom wordt het merkbaar dat er krapte in de arbeidsmarkt is ontstaan. Het aansluiten bij een vervangingspool hebben we inmiddels gerealiseerd, maar dat zal de komende tijd niet voldoende zijn.

 

Andere organisatievormen in de scholen, meer flexibiliteit, minder vaak een leerkracht voor de groep, het nog meer boeien en binden van alle medewerkers, en het vergroten van de gemiddelde werktijdfactor, staan voor de komende tijd op de agenda. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand met het vormgeven van inhoudelijk uitdagend onderwijs. Om dit te realiseren is de Scholengroep telkens gericht op de samenwerking: samen kun je meer realiseren.  

 

Ecologisch, klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid

Van iedereen wordt verwacht dat we de komende jaren een grotere bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelstellingen. Voor het onderwijs betekent dit: niet alleen de kennis hieromtrent vergroten, maar ook met elkaar aan de slag.

Ikjijwij, leven en leren doen we samen, en wel op deze aarde. We willen verantwoordelijkheid nemen voor wat binnen ons bereik ligt: leerlingen zodanig begeleiden dat zij straks/of nu al, mee kunnen helpen aan een gezonde mooie omgeving.  

 

Sociaal cultureel domein. De toenemende kansenongelijkheid en de invloed van digitalisering op contact, vertrouwen en communicatie

We streven ernaar voor iedereen het juiste onderwijsaanbod te kunnen aanbieden. Bij de schooladviezen dragen de scholen en bestuur zorg voor de juiste verwijzing. We vinden dat het altijd helpend is om op een uitdagend onderwijsniveau je onderwijsloopbaan te vervolgen, en handelen dan ook zo. Dagelijks beseffen we dat het hebben van hoge verwachtingen en het opdoen van succeservaringen broodnodig zijn voor alle leerlingen.  

Onze identiteit ikijwij geeft een krachtige strategie voor de toekomst van onze leerlingen. Het kunnen bouwen en onderhouden van een functioneel netwerk maakt dat je meer kansen kunt creëren. In het onderwijs nemen we deze taak op ons. Het omgaan met elkaar en de wijze van presenteren off- en online zijn vaardigheden die op alle scholen aandacht krijgen. We helpen leerlingen bijvoorbeeld veilig om te gaan met online opgedane kennis en contacten en het bewust worden van de social media bubble.

 

Technologisch, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel met behulp van data

In alle toekomstige beroepen en leefomgeving neemt de plek van technologie toe. De snelheid waarin deze technologie verandert en door-ontwikkelt neem telkens toe.

  

In het onderwijs biedt kunstmatige intelligentie kansen om het leren op maat, het zogenaamde gepersonaliseerd leren vorm te geven. Ook leerkrachten maken steeds meer gebruik van technische ondersteuning: rijke lesmaterialen en ondersteuning bij het in beeld brengen van de ontwikkeling van leerlingen.

Het is van belang dat leerlingen veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van technologie. Scholen geven in hun ambitieplannen aan op welke wijze zij hier vorm aan geven.

 

Economische domein

De arbeidsmarkt wordt/is onvoorspelbaar, en er wordt steeds minder opgeleid naar specifieke beroepen. De jongeren van nu zullen in hun arbeidzaam leven verschillende beroepen uitoefenen. Weerbaarheid, wendbaarheid, ondernemend zijn, maar zeker ook zelfvertrouwen hebben en jezelf goed kennen worden daarom steeds belangrijker.

 

Leerlingen zijn al vroeg met hun toekomst bezig. Zij willen weten waar zij sterk in zijn, waar hun affiniteit ligt. Op de basisschool zetten zij al een eerste stap in hun loopbaan. Zij hebben het nodig een goede basis in zelfvertrouwen te hebben en een levenslang nieuwsgierig te kunnen zijn.

 

Een ander belangrijk aspect is dat ouders vaker beide werken. Voor ouders en verzorgers is het van belang dat scholen op een goede wijze invulling geven aan het verzorgen van dag-arrangementen. Om de doorgaande lijn in ontwikkeling van 0-12 verder te versterken willen de scholen omvormen naar kindcentra.

 

Politiek/juridisch, regulering in het digitale domein

Op het politieke terrein zien we een aantal ontwikkelingen waar wij een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Leerlingen doen vaardigheden en kennis op, om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan ons democratische systeem (met name in Nederland en de EU). Thema’s zoals het beïnvloeden van politieke besluitvorming, fake news herkennen en de invloed van massamedia worden op scholen behandeld.

Met name op het gebied van privacy liggen veel nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen voor onderwijsorganisaties. Scholengroep Veluwezoom is goed op weg en heeft een spoorboekje waarlangs dit onderwerp wordt uitgewerkt.

 

Ontwikkelingen in de sector Primair onderwijs

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de PO-raad maakten afspraken over hoe we de jeugd het beste voorbereiden op de informatie- en netwerkmaatschappij van de toekomst:

  • de school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. 
  • de school biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden die alle leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming. 
  • in de school werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders die zich individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit. Deze teams maken de school van 2020 mogelijk. 
  • de school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 

Bovendien zijn in 2018 de volgende accenten afgesproken:

  • Kwaliteitszorg op stichtingsniveau in verband met het gewijzigde toezicht van de Inspectie, waaronder het stimuleren van de professionele dialoog.
  • Verantwoording van scholen vindt ook plaats via Scholen op de Kaart.
  • Scholen/stichting hebben een professionele cultuur en een goed strategisch personeelsbeleid.
  • Leerlingen in groep 3 tot en met groep 8 hebben minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week en deze lessen worden gegeven door bevoegde leerkrachten.

Terug naar 'Ambities'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren