0

Kennismaken & vacatures

ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst!

Nieuwsgierigheid is een motor voor leren en ontwikkelen.
Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan zijn. Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. In de rijke leeromgeving van onze basisscholen krijgen kinderen alles wat ze nodig hebben, om goed toegerust en met frisse blik hun toekomst tegemoet te treden.

 

De openbare identiteit vertalen we in ikjijwij. Het staat voor samen ontwikkelen, samen bouwen, samen leren. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. ikjijwij gaat over eigenaarschap, over zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Het versterkt onze innovatiekracht en open cultuur.

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
  • Opgericht per 19 april 2007

Feiten en cijfers

  • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
  • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
  • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
  • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
  • Opgericht per 19 april 2007

Scholengroep in beweging

Terugblik op 2020

Het Jaarbeeld 2020 is verschenen. Het geeft een impressie van ontwikkelingen en resultaten uit het afgelopen jaar. 

 

Zie de bijlagen hieronder om het Jaarbeeld te downloaden en om het volledige jaarverslag in te zien.

Jaarbeeld 2020

Beoordeel nu ons onderwijs

 

Heeft u de tevredenheidsmeting nog niet ingevuld? Mogen we toch vijf minuten van uw tijd vragen om dit alsnog te doen? Uw mening telt!

vraagteken rechthoek

 

Afgelopen week hebben alle ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten een tevredenheidsmeting van Scholengroep Veluwezoom ontvangen. Het onderzoek bestaat uit een aantal vragen, waarbij we ook uw toelichting op de vragen zeer op prijs stellen. Het invullen van het onderzoek kost 5 minuten van uw tijd en wordt anoniem behandeld.

 

Tussenstand

Tot nu toe heeft 17% van de ouders en 40% van de leerkrachten de tevredenheidsmeting ingevuld. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de tevredenheidsmeting op de computer in de klas in, waarbij een leerkracht aanwezig is om de vragenlijst klaar te zetten en eventuele vragen van de leerling te beantwoorden. In totaal is de enquete nu ingevuld door 161 leerlingen.

 

Wat meet het tevredenheidsonderzoek?

Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de studievaardigheid van kinderen. Om te weten te komen of ouders, leerlingen en leerkrachten dit ook zo ervaren, zetten we het tevredenheidsonderzoek in. Daarbij meten we de tevredenheid vanuit het perspectief van zowel de ouder, leerling als leerkracht over ons onderwijs.

 

Privacy van gegevens

Scholengroep Veluwezoom heeft éénmalig de contactgegevens van alle ouders en leerkrachten verstrekt aan een extern bureau (MLC). Dit bureau heeft de vorige tevredenheidsmetingen ook voor ons verzorgd. Met dit bureau is een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat wil zeggen dat de gegevens éénmalig ten behoeve van dit onderzoek gebruikt mogen worden. Ouders kunnen in het onderzoek aangeven of u bereid bent om meer toelichting te geven bij vragen of onduidelijkheden. Na afronding van het onderzoek worden alle gegevens geretourneerd dan wel vernietigd.

 

Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten geven ons inzicht in hoe de scholen binnen onze scholengroep presteren ten aanzien van het gegeven onderwijs, wat de beleving van ouders, leerkrachten en leerlingen is en welke ruimte tot verbetering binnen de scholengroep aanwezig is. Dit met als doel om uitkomsten te delen, van elkaar te leren en ons onderwijs samen nog beter te maken: IK JIJ WIJ!

 

Meer informatie?

Zie de bijlage.

Positief rapport van de inspectie

De onderwijsinspectie heeft een standaard controle gedaan en is heel tevreden over Scholengroep Veluwezoom. Het bestuur zorgt goed voor de onderwijskwaliteit. Geld is er in goede handen. Alle scholen werken goed samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Het bestuur weet precies welke punten nog beter kunnen. Dit zijn de positieve uitkomsten van het inspectieonderzoek eerder dit jaar.

 

Het vierjaarlijks onderzoek is gedaan bij het bestuur en enkele scholen. Het bestuur heeft de inspecteur informatie gegeven over de kwaliteit van het onderwijs. Daarna heeft de inspecteur enkele scholen bezocht: klopt dat beeld? En in hoeverre ziet de inspecteur op de scholen wat de bedoeling is van de bestuurder?

 

SAMENVATTING VAN RESULTATENCreaza 1623

Lees het volledige inspectierapport in de bijlage.

 

Wat gaat goed?

Scholengroep Veluwezoom onderscheidt zich door een sterke professionele cultuur. Het beleidsthema ikjijwij, waarin samenwerken centraal staat, is tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen, voor alle geledingen vanzelfsprekend en zichtbaar op velerlei wijze. Gesprekken over de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs vinden plaats met betrokkenen in en buiten de scholengroep. De raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vervullen hun rol zoals bedoeld en houden het bestuur scherp.

 

De aansturing en kwaliteitszorg zijn op een heldere manier georganiseerd. Het bestuur heeft daarmee zicht op de resultaten die de scholen bereiken en onderneemt gepaste acties waar de kwaliteit onder druk staat.

 

Wat ook goed gaat is dat het bestuur verstandig omgaat met het geld dat het van de overheid krijgt. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft om het personeel te betalen en goed onderwijs te kunnen geven. Het bestuur houdt zich aan de wettelijke eisen bij het besteden van het geld dat het van de rijksoverheid krijgt.

 

Wat kan beter?

Het bestuur heeft zelf punten voor ogen die beter kunnen en de inspectie sluit zich daarbij aan. Zo is de inspectie het eens met het bestuur dat het tweede beleidsthema, stimuleren van nieuwsgierigheid, nog in ontwikkeling is. Het draagvlak is groot, de inspectie ziet initiatieven en tegelijkertijd zoeken de scholen naar vormen die bij hun leerlingen passen. Het bestuur wil ook graag dat de scholen in de halfjaarlijkse zelfevaluatie aandacht besteden aan de resultaten die ze bereiken op hun eigen speerpunten. De inspectie ziet wel dat scholen vertellen wat ze doen of willen gaan doen, maar nog niet in hoeverre dat lukt en wat ze ermee bereiken. Dat is iets om verder te ontwikkelen. Ook aan het bestuur wil de inspectie verantwoording als aandachtspunt meegeven. Zo besteedt het bestuur extra geld aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar hoe weet het bestuur of de investering heeft opgeleverd wat ermee bedoeld is? Hierover kan het bestuur ook meer schrijven in het bestuurlijk jaarverslag. In de verantwoording door de scholen is nog een slag te slaan. Vertellen wat je doet, waarom en wat je ermee bereikt past bij een professionele houding.

 

Wat moet beter?

Er zijn geen onderdelen die beter moeten. Het bestuur voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 

Reactie van het bestuur

“We kijken terug op een inspirerend bezoek van de inspectie. Met een geïnteresseerde, nieuwsgierige en kritische blik is onderzoek gedaan naar onze manier van werken. We zijn blij met de bevestiging waar wij als organisatie staan. Een netwerkorganisatie van goed niveau waar wij met plezier en energie samenwerken aan onderwijsontwikkeling met een focus op hoge leeropbrengsten. Het specifieke compliment voor de professionele cultuur geeft veel erkenning", aldus Hannelore Bruggeman, voorzitter college van bestuur.

 

Het is goed en stimulerend vanuit de externe, kritische blik van de inspectie, de onderschrijving te krijgen van de volgende ontwikkelstappen die we zetten. Met veel plezier integreren we de nieuwsgierigheid verder in ons onderwijs om dat het leer-energie geeft, er een dieper leren ontstaat en we dus ook hogere leeropbrengsten gaan realiseren. Een ander groot item is het verder uitbouwen van de verantwoording en dialoog met onze stakeholders.

 

quote hannelore

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren