0

Kennismaken & vacatures

ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst!

Nieuwsgierigheid is een motor voor leren en ontwikkelen.
Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan zijn. Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. In de rijke leeromgeving van onze basisscholen krijgen kinderen alles wat ze nodig hebben, om goed toegerust en met frisse blik hun toekomst tegemoet te treden.

 

De openbare identiteit vertalen we in ikjijwij. Het staat voor samen ontwikkelen, samen bouwen, samen leren. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. ikjijwij gaat over eigenaarschap, over zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Het versterkt onze innovatiekracht en open cultuur.

Feiten en cijfers

 • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
 • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
 • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
 • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
 • Opgericht per 19 april 2007

Feiten en cijfers

 • Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Telt 11 basisscholen, waaronder 1 voor speciaal basisonderwijs
 • Dorpen: Velp, Rozendaal, Rheden, De Steeg, Dieren, Spankeren
 • Jaarlijks gemiddeld 1720 tot 1800 leerlingen
 • Circa 175 medewerkers (110 fte leerkrachten, 11 fte ondersteunend, 11 schoolleiders, 1 bestuurder)
 • Opgericht per 19 april 2007

Scholengroep in beweging

Samen werken en samen verantwoordelijk zijn

De onderwijsinspectie heeft een standaard controle gedaan en is heel tevreden over Scholengroep Veluwezoom. Het bestuur zorgt goed voor de onderwijskwaliteit. Geld is er in goede handen. Alle scholen werken goed samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Het bestuur weet precies welke punten nog beter kunnen. Dit zijn de positieve uitkomsten van het inspectieonderzoek eerder dit jaar.

 

Het vierjaarlijks onderzoek is gedaan bij het bestuur en enkele scholen. Het bestuur heeft de inspecteur informatie gegeven over de kwaliteit van het onderwijs. Daarna heeft de inspecteur enkele scholen bezocht: klopt dat beeld? En in hoeverre ziet de inspecteur op de scholen wat de bedoeling is van de bestuurder?

 

SAMENVATTING VAN RESULTATENCreaza 1623

Lees het volledige inspectierapport in de bijlage.

 

Wat gaat goed?

Scholengroep Veluwezoom onderscheidt zich door een sterke professionele cultuur. Het beleidsthema ikjijwij, waarin samenwerken centraal staat, is tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen, voor alle geledingen vanzelfsprekend en zichtbaar op velerlei wijze. Gesprekken over de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs vinden plaats met betrokkenen in en buiten de scholengroep. De raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vervullen hun rol zoals bedoeld en houden het bestuur scherp.

 

De aansturing en kwaliteitszorg zijn op een heldere manier georganiseerd. Het bestuur heeft daarmee zicht op de resultaten die de scholen bereiken en onderneemt gepaste acties waar de kwaliteit onder druk staat.

 

Wat ook goed gaat is dat het bestuur verstandig omgaat met het geld dat het van de overheid krijgt. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft om het personeel te betalen en goed onderwijs te kunnen geven. Het bestuur houdt zich aan de wettelijke eisen bij het besteden van het geld dat het van de rijksoverheid krijgt.

 

Wat kan beter?

Het bestuur heeft zelf punten voor ogen die beter kunnen en de inspectie sluit zich daarbij aan. Zo is de inspectie het eens met het bestuur dat het tweede beleidsthema, stimuleren van nieuwsgierigheid, nog in ontwikkeling is. Het draagvlak is groot, de inspectie ziet initiatieven en tegelijkertijd zoeken de scholen naar vormen die bij hun leerlingen passen. Het bestuur wil ook graag dat de scholen in de halfjaarlijkse zelfevaluatie aandacht besteden aan de resultaten die ze bereiken op hun eigen speerpunten. De inspectie ziet wel dat scholen vertellen wat ze doen of willen gaan doen, maar nog niet in hoeverre dat lukt en wat ze ermee bereiken. Dat is iets om verder te ontwikkelen. Ook aan het bestuur wil de inspectie verantwoording als aandachtspunt meegeven. Zo besteedt het bestuur extra geld aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar hoe weet het bestuur of de investering heeft opgeleverd wat ermee bedoeld is? Hierover kan het bestuur ook meer schrijven in het bestuurlijk jaarverslag. In de verantwoording door de scholen is nog een slag te slaan. Vertellen wat je doet, waarom en wat je ermee bereikt past bij een professionele houding.

 

Wat moet beter?

Er zijn geen onderdelen die beter moeten. Het bestuur voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 

Reactie van het bestuur

“We kijken terug op een inspirerend bezoek van de inspectie. Met een geïnteresseerde, nieuwsgierige en kritische blik is onderzoek gedaan naar onze manier van werken. We zijn blij met de bevestiging waar wij als organisatie staan. Een netwerkorganisatie van goed niveau waar wij met plezier en energie samenwerken aan onderwijsontwikkeling met een focus op hoge leeropbrengsten. Het specifieke compliment voor de professionele cultuur geeft veel erkenning", aldus Hannelore Bruggeman, voorzitter college van bestuur.

 

Het is goed en stimulerend vanuit de externe, kritische blik van de inspectie, de onderschrijving te krijgen van de volgende ontwikkelstappen die we zetten. Met veel plezier integreren we de nieuwsgierigheid verder in ons onderwijs om dat het leer-energie geeft, er een dieper leren ontstaat en we dus ook hogere leeropbrengsten gaan realiseren. Een ander groot item is het verder uitbouwen van de verantwoording en dialoog met onze stakeholders.

 

quote hannelore

 

20 novemberLees verder
Ventileren in de scholen

Ook in coronatijd zorgen we dat scholen een veilige plek zijn voor leren en werken. We zorgen voor een gezond binnenklimaat en ventileren goed, want dit verlaagt het risico op coronabesmettingen onder leerlingen en medewerkers. Welke aanpak hanteert Scholengroep Veluwezoom bij het ventileren?

 

We volgen het beleid van het RIVM. Kort gezegd betekent dit: we meten in alle schoolgebouwen de luchtkwaliteit. Wanneer die onvoldoende is nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld: ramen en deuren open, luchten tussen de lessen door, een ventilatiesysteem een tandje hoger. Of mensen spreiden over meerdere ruimtes.

 

Vóór 1 oktober ontvangen ouders informatie van school over de specifieke situatie in de school.
Lees verder onder de illustratie. Veelgestelde vragen: zie onderaan het artikel.

Ventileren (rechten uitgezocht, onbekend)

Toelichting

Het officiële RIVM-advies is dat de scholen voldoen aan het wettelijke bouwbesluit. Dit besluit regelt onder meer aan welke eisen de luchtkwaliteit moet voldoen. Een belangrijke graadmeter is het CO2-gehalte in de school. Als de CO2 boven een zeker niveau uitkomt, wordt het tijd om verse lucht in de ruimte te brengen. Deskundigen zeggen dat deze graadmeter ook te gebruiken is bij het coronavirus: het CO2-gehalte helpt om bijtijds te ontdekken of er te hoge concentraties van het coronavirus dreigen te ontstaan. Door te ventileren verversen we de lucht, tot deze is teruggebracht naar gezond niveau.

Scholen vinden het prettig om met de CO2-norm te werken. Ze zijn daarmee al vertrouwd, vanuit het project frisse scholen.

 

Frisse lucht is goed voor onze gezondheid en je gaat er beter van leren. En het verkleint het risico op besmetting. Kortom: verse lucht is een goede keus.

 

Meten is weten

Hoe staan de scholen ervoor? In september hebben we laten onderzoeken wat de stand van zaken is rond de luchtverversing in onze schoolgebouwen.

Stappenplan onderzoek ventilatie

 

De onderzoeksresultaten zijn eind september beschikbaar. Ouders ontvangen uiterlijk 1 oktober informatie, rechtstreeks van school.

 

Maatregelen

Wat levert het ventilatieonderzoek op? Het kan aantonen dat de luchtverversing in de school voldoende is. Of dat de school er goed aan doet om extra maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld:

 • Houd ramen en deuren open als de ruimte wordt gebruikt.
 • Ruimtes tussen de lessen 10 tot 15 minuten ventileren.
 • Plaats een CO2-meter met ‘stoplicht’-functie.
 • Wordt de CO2-gehalte te hoog (stoplicht op rood)? Ga naar een andere ruimte. Of breng het aantal personen in de ruimte omlaag.
 • In specifieke scholen staat het ventilatiesysteem op de hoogste stand.

Ouders ontvangen van school een bericht welke ventilatiemaatregelen voor de eigen school gaan gelden.

 

Kan ventilatie de verspreiding van COVID-19 voorkomen?

Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Niemand weet echter in welke mate ventilatie (luchtverversing) helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan.

 

Daarom blijft het belangrijk om naast goed te ventileren de algemene adviezen in acht te nemen,

 • handen wassen
 • thuis blijven bij klachten
 • laten testen
 • afstand houden.

Visual corona

 

ANTWOORD OP VRAGEN

 

Wat houdt ventileren tussen de lessen in?

Dat betekent de ruimte luchten, door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. Kinderen en leerkracht kunnen in de klas blijven zitten, want zodra je ventileert verbetert meteen de luchtkwaliteit. De leerkracht moet er op letten dat er geen luchtstromen van persoon tot persoon ontstaan.

 

Bij kouder weer gaat de CO2-meter ons helpen. Hoe zit dat?

In de zomerperiode brengen ramen en deuren die open staan genoeg verse lucht in school. Bij kouder weer is dat lastiger, omdat ramen en deuren vaker dicht zijn. Je wil wel zeker weten dat er voldoende verse lucht de school in komt. Hiervoor gebruiken sommige scholen een CO2-meter. Die controleert de luchtverversing en heeft een stoplicht-functie. Springt de meter ‘op rood’ dan moet de leerkracht gaan ventileren: dus ramen en deuren openzetten. Springt het stoplicht weer ‘op groen’? Dan is de verse lucht weer goed op niveau.

 

Een CO2-meter is geen virusdetector. Wat is de relatie?

Klopt. De CO2-meter is geen coronameter maar een soort verse-lucht-meter. En verse lucht, daar houdt het coronavirus niet van. De GGD adviseert: controleer met de CO2-meter de luchtverversing en houdt als norm aan 1200 PPM. Dit is de veilige norm die door GGD en RIVM bij ventilatie wordt gehanteerd.

Wanneer dus straks in de klas de CO2-meter bij 1200 PPM op rood springt, dan zet de leerkracht ramen en deuren alvast open. Zo spoelen we tijdig virusdeeltjes weg met verse lucht.

 

Moet mijn kind van de winter een extra warme trui aan?

Dat weten we nu nog niet. Overleg het met uw kind en doe waar hij of zij zich fijn bij voelt. Dan leren ze het beste. Of een extra trui nodig is hangt af van de buitentemperatuur, regen en wind en van de situatie in de school of de klas zelf. Bespreek het met de leerkracht als u zich zorgen maakt.

 

Waar vind ik de adviezen van de overheid?

Informatie over het ventileren van gebouwen vindt u bij de Rijksoverheid. Ook stelt het RIVM algemene informatie beschikbaar over hygiëne, ventileren en het binnenmilieu. Specifiek voor scholen zijn ook aanvullende adviezen beschikbaar.

Veluwezoom maakt gebruik van de Handreiking Ventilatie, verwarming en koelen op scholen voor funderend onderwijs” opgesteld door VO Raad, PO raad en Ruimte OK.

 

(Wij hebben ons best gedaan om de rechten van de illustratie te achterhalen. Vragen? Mail naar info@scholengroepveluwezoom.nl)

24 septemberLees verder
Jaarverslag 2019

Het Jaarbeeld 2019 is gereed. Het brengt de ontwikkelingen en reslutaten van afgelopen jaar in beeld. 

 

Download onderaan de pagina het Jaarbeeld en het officiele jaarverslag.

Jaarbeeld 2019

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren