Kennismaken & vacatures

Berichten uit de school

Tevreden over school?

‘Een goede sfeer en fijne collega’s. Het is leuk op school en we leren veel’. Dit antwoord geven veel leerkrachten en leerlingen van Veluwezoom, als je hen vraagt wat ze van school vinden.

 

Leerkrachten: ruimte voor eigen ideeën

Vraagteken tevredenheidsmetingElke twee jaar peilen we de tevredenheid. Op de vraag ‘Zou je de school aanbevelen?’ antwoorden de meeste leerkrachten ‘ja’. Vaak wordt als reden genoemd: goede sfeer, gevoel van saamhorigheid en fijne collega’s. Veel leerkrachten zijn ook positief over dat je ‘het beste uit het kind kan halen’. Enkelen hebben zorgen over grote klassen en combinatieklassen, waardoor ze niet elk kind de aandacht kunnen geven die ze willen. Alles is bespreekbaar, vindt het overgrote deel van de  leerkrachten. Met name fulltimers zijn blij met ruimte voor de eigen ontwikkeling en eigen ideeën; ze kunnen voldoende bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Als verbeterpunten klinkt er soms: beter gehoord worden, lokalen en meubilair, en de communicatie.

 

Leerlingen: lessen zijn zeer goed

De kinderen vinden het leuk op school, geven ze aan. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben het onderzoek tijdens de les ingevuld. Ze leren veel: over spelling, rekenen, topo en zaken als plannen en sociale vaardigheden. Enkele kinderen ervaren dit anders, doordat het veel herhaling is. Veel kinderen zijn positief over de leerkrachten. Ze durven met vragen naar hen toe, hebben vertrouwen en vinden de juffen en meesters lief. Ze geven zelfs een score ‘zeer goed’ aan de lessen en de uitleg. Andere pluspunten die ze noemen: buitenspelen, buiten lessen, gym en nog veel meer, van werken op de laptop, onderling samenwerken tot helemaal jezelf mogen zijn.

 

Ouders: goede aansluiting op het niveau van de kinderen

En de ouders? Hoe waarderen zij ons onderwijs? Argumenten om de school aan te bevelen zijn ‘fijne school’, ‘veel aandacht’, ‘fijne leerkrachten en communicatie’. Sommige ouders hebben moeite met dat docenten vaak wisselen en dat de sfeer niet altijd prettig is. (Werk aan de winkel, dus). Zeer positief zijn de ouders over de aandacht die kinderen krijgen en de aansluiting op het niveau van de leerlingen. De kwaliteit van de leraren ervaren de ouders als goed.

 

Corona: kopje thee bij het werk

En dan over de gevolgen van corona. Voor ouders was de eerste lockdown nog even onwennig, maar in de tweede was het goed geregeld. In de groep leerkrachten vindt het merendeel dat de school goed is omgegaan met lesgeven binnen de gestelde corona-maatregelen. Er is veel geleerd in korte tijd, het werken in teams is snel eigen gemaakt. Sommige kinderen hebben wat extra aandacht nodig om de gevolgen van corona weg te werken. Maar het is niet zo dat over de gehele linie leerlingen kampen met achterstanden. En de kinderen? Dat is grappig: zij zien elementen van het thuisonderwijs graag terug op school: ze willen meer hun eigen tijd indelen, kopje thee bij het werk, muziek aan, lange of juist kortere pauzes en het gebruik van Kahoot in de les. 

 

Over het onderzoek

Elke twee jaar houdt Scholengroep Veluwezoom deze tevredenheidsmeting. Nu was het een jaar uitgesteld vanwege corona. Zoals gezegd: alle leerlingen van groep 5 t/m 8 deden mee. Ook is het onderzoek ingevuld door 611 ouders en 105 leerkrachten. De gebruikte methode is de Net Promoter Score (NPS).

10 oktoberLees verder
Terugblik op 2020

Het Jaarbeeld 2020 is verschenen. Het geeft een impressie van ontwikkelingen en resultaten uit het afgelopen jaar. 

 

Zie de bijlagen hieronder om het Jaarbeeld te downloaden en om het volledige jaarverslag in te zien.

Jaarbeeld 2020

Positief rapport van de inspectie

De onderwijsinspectie heeft een standaard controle gedaan en is heel tevreden over Scholengroep Veluwezoom. Het bestuur zorgt goed voor de onderwijskwaliteit. Geld is er in goede handen. Alle scholen werken goed samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Het bestuur weet precies welke punten nog beter kunnen. Dit zijn de positieve uitkomsten van het inspectieonderzoek eerder dit jaar.

 

Het vierjaarlijks onderzoek is gedaan bij het bestuur en enkele scholen. Het bestuur heeft de inspecteur informatie gegeven over de kwaliteit van het onderwijs. Daarna heeft de inspecteur enkele scholen bezocht: klopt dat beeld? En in hoeverre ziet de inspecteur op de scholen wat de bedoeling is van de bestuurder?

 

SAMENVATTING VAN RESULTATENCreaza 1623

Lees het volledige inspectierapport in de bijlage.

 

Wat gaat goed?

Scholengroep Veluwezoom onderscheidt zich door een sterke professionele cultuur. Het beleidsthema ikjijwij, waarin samenwerken centraal staat, is tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen, voor alle geledingen vanzelfsprekend en zichtbaar op velerlei wijze. Gesprekken over de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs vinden plaats met betrokkenen in en buiten de scholengroep. De raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vervullen hun rol zoals bedoeld en houden het bestuur scherp.

 

De aansturing en kwaliteitszorg zijn op een heldere manier georganiseerd. Het bestuur heeft daarmee zicht op de resultaten die de scholen bereiken en onderneemt gepaste acties waar de kwaliteit onder druk staat.

 

Wat ook goed gaat is dat het bestuur verstandig omgaat met het geld dat het van de overheid krijgt. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft om het personeel te betalen en goed onderwijs te kunnen geven. Het bestuur houdt zich aan de wettelijke eisen bij het besteden van het geld dat het van de rijksoverheid krijgt.

 

Wat kan beter?

Het bestuur heeft zelf punten voor ogen die beter kunnen en de inspectie sluit zich daarbij aan. Zo is de inspectie het eens met het bestuur dat het tweede beleidsthema, stimuleren van nieuwsgierigheid, nog in ontwikkeling is. Het draagvlak is groot, de inspectie ziet initiatieven en tegelijkertijd zoeken de scholen naar vormen die bij hun leerlingen passen. Het bestuur wil ook graag dat de scholen in de halfjaarlijkse zelfevaluatie aandacht besteden aan de resultaten die ze bereiken op hun eigen speerpunten. De inspectie ziet wel dat scholen vertellen wat ze doen of willen gaan doen, maar nog niet in hoeverre dat lukt en wat ze ermee bereiken. Dat is iets om verder te ontwikkelen. Ook aan het bestuur wil de inspectie verantwoording als aandachtspunt meegeven. Zo besteedt het bestuur extra geld aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar hoe weet het bestuur of de investering heeft opgeleverd wat ermee bedoeld is? Hierover kan het bestuur ook meer schrijven in het bestuurlijk jaarverslag. In de verantwoording door de scholen is nog een slag te slaan. Vertellen wat je doet, waarom en wat je ermee bereikt past bij een professionele houding.

 

Wat moet beter?

Er zijn geen onderdelen die beter moeten. Het bestuur voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 

Reactie van het bestuur

“We kijken terug op een inspirerend bezoek van de inspectie. Met een geïnteresseerde, nieuwsgierige en kritische blik is onderzoek gedaan naar onze manier van werken. We zijn blij met de bevestiging waar wij als organisatie staan. Een netwerkorganisatie van goed niveau waar wij met plezier en energie samenwerken aan onderwijsontwikkeling met een focus op hoge leeropbrengsten. Het specifieke compliment voor de professionele cultuur geeft veel erkenning", aldus Hannelore Bruggeman, voorzitter college van bestuur.

 

Het is goed en stimulerend vanuit de externe, kritische blik van de inspectie, de onderschrijving te krijgen van de volgende ontwikkelstappen die we zetten. Met veel plezier integreren we de nieuwsgierigheid verder in ons onderwijs om dat het leer-energie geeft, er een dieper leren ontstaat en we dus ook hogere leeropbrengsten gaan realiseren. Een ander groot item is het verder uitbouwen van de verantwoording en dialoog met onze stakeholders.

 

quote hannelore

 

Jaaragenda 2021

Wat zijn onze plannen voor dit jaar?

 

In de poster Jaaragenda 2021 zetten we het op een rijtje. (Leesversie: zie PDF onder afbeelding)

Jaaragenda 2021

Intensiever samenwerken met bestuur van PCBO?

Ons bestuur gaat onderzoeken of het een goed idee is om meer samen te werken met het bestuur van de protestants-christelijke basisscholen in de gemeente, het PCBO Rheden. We werken namelijk aan hetzelfde: kinderen tot bloei laten komen. Misschien kunnen we samen meer bereiken? Het onderzoek duurt tot aan de zomervakantie. Dan vertellen we wat onze plannen zijn. Iedereen kan daar dan op reageren.

 

logoHet is niet het doel dat de scholen fuseren. Het gaat alleen om een mogelijke fusie van de besturen. Het kan interessant zijn om de krachten te bundelen om meer te kunnen doen voor de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan: een beter pakket aan voorzieningen en onderwijsmogelijkheden in de wijken en dorpen. Meer bereiken met het geld dat van de overheid komt. Meer kansen voor medewerkers.

 

Scholengroep Veluwezoom en PCBO Rheden zijn gezonde en bloeiende besturen. Al jaren hebben ze goed onderling contact. De besturen trekken geregeld samen op, bijvoorbeeld in contacten met de gemeente of het samenwerkingsverband. De samenwerking verloopt altijd prettig.

 

H BruggemanHannelore Bruggeman, voorzitter College van Bestuur VeluwezoomHannelore Bruggeman en Anton Brinkhuis (bestuurder van PCBO Rheden) laten weten: “De afgelopen maanden hebben we voor het eerst de mogelijkheden verkend van een bestuurlijke fusie. Daar hielden we zo’n goed gevoel aan over dat we nu serieus willen onderzoeken hoe een intensieve samenwerking eruit kan zien”. Vast staat dat er niets zal veranderen aan de grondslag en de eigen identiteit van elk van de aangesloten scholen. 

 

Per brief zijn alle ouders, verzorgers en medewerkers geïnformeerd.

 

19 novemberLees verder
Ventileren in de scholen

Ook in coronatijd zorgen we dat scholen een veilige plek zijn voor leren en werken. We zorgen voor een gezond binnenklimaat en ventileren goed, want dit verlaagt het risico op coronabesmettingen onder leerlingen en medewerkers. Welke aanpak hanteert Scholengroep Veluwezoom bij het ventileren?

 

We volgen het beleid van het RIVM. Kort gezegd betekent dit: we meten in alle schoolgebouwen de luchtkwaliteit. Wanneer die onvoldoende is nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld: ramen en deuren open, luchten tussen de lessen door, een ventilatiesysteem een tandje hoger. Of mensen spreiden over meerdere ruimtes.

 

Vóór 1 oktober ontvangen ouders informatie van school over de specifieke situatie in de school.
Lees verder onder de illustratie. Veelgestelde vragen: zie onderaan het artikel.

Ventileren (rechten uitgezocht, onbekend)

Toelichting

Het officiële RIVM-advies is dat de scholen voldoen aan het wettelijke bouwbesluit. Dit besluit regelt onder meer aan welke eisen de luchtkwaliteit moet voldoen. Een belangrijke graadmeter is het CO2-gehalte in de school. Als de CO2 boven een zeker niveau uitkomt, wordt het tijd om verse lucht in de ruimte te brengen. Deskundigen zeggen dat deze graadmeter ook te gebruiken is bij het coronavirus: het CO2-gehalte helpt om bijtijds te ontdekken of er te hoge concentraties van het coronavirus dreigen te ontstaan. Door te ventileren verversen we de lucht, tot deze is teruggebracht naar gezond niveau.

Scholen vinden het prettig om met de CO2-norm te werken. Ze zijn daarmee al vertrouwd, vanuit het project frisse scholen.

 

Frisse lucht is goed voor onze gezondheid en je gaat er beter van leren. En het verkleint het risico op besmetting. Kortom: verse lucht is een goede keus.

 

Meten is weten

Hoe staan de scholen ervoor? In september hebben we laten onderzoeken wat de stand van zaken is rond de luchtverversing in onze schoolgebouwen.

Stappenplan onderzoek ventilatie

 

De onderzoeksresultaten zijn eind september beschikbaar. Ouders ontvangen uiterlijk 1 oktober informatie, rechtstreeks van school.

 

Maatregelen

Wat levert het ventilatieonderzoek op? Het kan aantonen dat de luchtverversing in de school voldoende is. Of dat de school er goed aan doet om extra maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld:

 • Houd ramen en deuren open als de ruimte wordt gebruikt.
 • Ruimtes tussen de lessen 10 tot 15 minuten ventileren.
 • Plaats een CO2-meter met ‘stoplicht’-functie.
 • Wordt de CO2-gehalte te hoog (stoplicht op rood)? Ga naar een andere ruimte. Of breng het aantal personen in de ruimte omlaag.
 • In specifieke scholen staat het ventilatiesysteem op de hoogste stand.

Ouders ontvangen van school een bericht welke ventilatiemaatregelen voor de eigen school gaan gelden.

 

Kan ventilatie de verspreiding van COVID-19 voorkomen?

Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Niemand weet echter in welke mate ventilatie (luchtverversing) helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan.

 

Daarom blijft het belangrijk om naast goed te ventileren de algemene adviezen in acht te nemen,

 • handen wassen
 • thuis blijven bij klachten
 • laten testen
 • afstand houden.

Visual corona

 

ANTWOORD OP VRAGEN

 

Wat houdt ventileren tussen de lessen in?

Dat betekent de ruimte luchten, door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. Kinderen en leerkracht kunnen in de klas blijven zitten, want zodra je ventileert verbetert meteen de luchtkwaliteit. De leerkracht moet er op letten dat er geen luchtstromen van persoon tot persoon ontstaan.

 

Bij kouder weer gaat de CO2-meter ons helpen. Hoe zit dat?

In de zomerperiode brengen ramen en deuren die open staan genoeg verse lucht in school. Bij kouder weer is dat lastiger, omdat ramen en deuren vaker dicht zijn. Je wil wel zeker weten dat er voldoende verse lucht de school in komt. Hiervoor gebruiken sommige scholen een CO2-meter. Die controleert de luchtverversing en heeft een stoplicht-functie. Springt de meter ‘op rood’ dan moet de leerkracht gaan ventileren: dus ramen en deuren openzetten. Springt het stoplicht weer ‘op groen’? Dan is de verse lucht weer goed op niveau.

 

Een CO2-meter is geen virusdetector. Wat is de relatie?

Klopt. De CO2-meter is geen coronameter maar een soort verse-lucht-meter. En verse lucht, daar houdt het coronavirus niet van. De GGD adviseert: controleer met de CO2-meter de luchtverversing en houdt als norm aan 1200 PPM. Dit is de veilige norm die door GGD en RIVM bij ventilatie wordt gehanteerd.

Wanneer dus straks in de klas de CO2-meter bij 1200 PPM op rood springt, dan zet de leerkracht ramen en deuren alvast open. Zo spoelen we tijdig virusdeeltjes weg met verse lucht.

 

Moet mijn kind van de winter een extra warme trui aan?

Dat weten we nu nog niet. Overleg het met uw kind en doe waar hij of zij zich fijn bij voelt. Dan leren ze het beste. Of een extra trui nodig is hangt af van de buitentemperatuur, regen en wind en van de situatie in de school of de klas zelf. Bespreek het met de leerkracht als u zich zorgen maakt.

 

Waar vind ik de adviezen van de overheid?

Informatie over het ventileren van gebouwen vindt u bij de Rijksoverheid. Ook stelt het RIVM algemene informatie beschikbaar over hygiëne, ventileren en het binnenmilieu. Specifiek voor scholen zijn ook aanvullende adviezen beschikbaar.

Veluwezoom maakt gebruik van de Handreiking Ventilatie, verwarming en koelen op scholen voor funderend onderwijs” opgesteld door VO Raad, PO raad en Ruimte OK.

 

(Wij hebben ons best gedaan om de rechten van de illustratie te achterhalen. Vragen? Mail naar info@scholengroepveluwezoom.nl)

24 septemberLees verder
Jaarverslag 2019

Het Jaarbeeld 2019 is gereed. Het brengt de ontwikkelingen en reslutaten van afgelopen jaar in beeld. 

 

Download onderaan de pagina het Jaarbeeld en het officiele jaarverslag.

Jaarbeeld 2019

Sinds 8 juni zijn we weer volledig open

Het kabinet heeft besloten dat per 8 juni alle basisscholen weer volledig opengaan. Ook de buitenschoolse opvang is sinds die dag weer volledig open. 

 

Het kabinet stelt deze regels:

 1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
 8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Spankeren 24

Eigen school

De schoolleiding meldt aan de ouders welke instructies precies gelden op de eigen school. De protocollen blijven komende tijd nodig, wellicht ook na de zomervakantie. Dit blijkt uit de adviezen van het RIVM.

 

Goed monitoren
We kunnen op een goede manier naar school, als iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ook zullen we goed monitoren, want een stap terug zetten is niet uit te sluiten. ‘We moeten zeker in ons achterhoofd houden dat er een dag kan komen waarop we weer een stap terug moeten zetten’ zegt voorzitter van het college van bestuur Hannelore Bruggeman. 

 

Veerkracht
Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus, waren de scholen bijna twaalf weken dicht.

 

Marc NieuwlandMarc Nieuwland: "Voor kinderen is hun groep heel belangrijk.""Wat mij het meest opviel”, vertelt Marc Nieuwland, “was het gemis van de kinderen, en hun veerkracht.” Marc is adjunct-directeur bij De Kameleon en ’t Sterrenbos. “In de eerste weken dat de kinderen thuis waren, deelden we filmpjes en vlogs op SchouderCom – ons platform voor school-ouder-communicatie. Goed zicht houden op de kinderen thuis was een behoorlijke klus.

 

Toen eind april de lock down verlengd werd met drie weken, besloten we als Kameleon om Teams van Microsoft in te zetten voor de kinderen.” Dit programma biedt namelijk de mogelijkheid om veel mensen tegelijkertijd op het beeldscherm te zien. “Op die manier konden we nog intensiever contact met de leerlingen krijgen. Dat was heel fijn. Via Teams zag je dat de kinderen elkaar onderling misten. Ook vertelden ze dat ze school zo misten.”

 

“De crisis heeft mij gesterkt in het beeld dat kinderen heel veerkrachtig zijn. Dat hun groep heel belangrijk voor ze is. En bij een groep horen, ook. Dat wist je wel, maar je ziet het nu nog duidelijker na deze periode.”

 

Poster corona  Uitleg voor u en uw kind

Naar school werd thuisonderwijs

Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus, waren de scholen bijna twaalf weken dicht.

 

Uitzondering vormde de noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Per 11 mei mochten de basisscholen op een aangepaste manier weer open. Alleen de speciale basisscholen, waaronder ’t Sterrenbos, gingen toen al volledig open.

 

Leuke acties
Onze elf scholen zijn de ouders heel dankbaar dat zij thuis het onderwijs voor hun rekening namen. De kinderen werden gemist! Dat lieten scholen blijken ook, met een filmpje, ludieke actie of via de schoolramen.

Lappendeken we missen jullie Ouders bedankt

Margriet Operatie Vergeet me niet

 

Het virus en ik
De Gelderlander volgde voor de rubriek ‘Het virus en ik’ onze cvb-voorzitter. Lees de artikelen hier. Hannelore Bruggeman Gelderlander
In de afgelopen maanden zijn we met zijn allen veel ICT-vaardiger geworden” – 26 mei
Straks ramen open en naar buiten” – 6 mei
Hopen op groen licht voor heropening van scholen – 21 april
Scholen denken nu al na over hoe het straks moet na de meivakantie – 15 april
Iedereen krijgt maar twee uurtjes les per dag, veel minder dan normaal”- 7 april 

 

Landelijke informatie
Antwoord op veel vragen en meer informatie over protocollen vind je op: https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/
Betrouwbare informatie voor het begeleiden van onderwijs op afstand: https://ouders.lesopafstand.nl

Jaaragenda 2020 van Scholengroep Veluwezoom

Nieuwsgierig naar onze beleidspunten? Je kunt ze lezen in onze Jaaragenda 2020: Wat gaan we samen doen?, op hoofdlijnen dan. Het volledige beleid is beschreven in de Begroting 2020 (bijlage onderaan dit bericht). Compact en prettig leesbaar, want daar houden wij van. De begroting is officieel vastgesteld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht.

Jaaragenda 2020

9 aprilLees verder
Alles op alles voor goed thuisonderwijs

Hoe ver zijn de scholen met online programma’s, vroeg Omroep Gelderland zich af. Scholengroep Veluwezoom is er al best ver mee, constateert de journalist. En de corona-crisis zorgt dat online onderwijs in een stroomversnelling komt. Hij kwam filmen bij schooldirecteur Dennis de Ruiter en collegvoorzitter Hannelore Bruggeman.

In een lege school toont directeur Dennis een rekenopdracht op het digibord. “Hier zie je het aantal kinderen dat al aan het werk is. Ze kunnen thuis hun taken doen. Als het nodig is vragen stellen aan de leerkracht. Het platform laat precies zien waar de leerlingen staan en hoe ze de opdrachten maken. Als kinderen terugzakken of fouten maken, geeft het platform dat ook aan en dan kunnen we bijsturen.” Leerlingen die thuis geen goede laptop hebben, mogen die lenen van school.
Bekijk de uitzending op Omroep Gelderland

“We starten met leren lezen, taal en rekenen.” legt Hannelore Bruggeman uit. ”Dat is de basis. Als kinderen dat een lange periode niet doen, dan ga je achteruit.” In de komende weken wordt  meer online onderwijs uitgerold.

Juffenvlog en videoboodschappen
Alle elf scholen schakelen vlot om naar het thuisonderwijs voor kinderen. Leerkrachten maken videoboodschappen, juffenvlogs, online opdrachten, knutselwerkjes en meer. "Echt fantastisch om te zien met hoeveel enthousiasme en creativiteit collega's oplossingen vinden om ons onderwijs in coronatijd door te laten gaan. We krijgen enorm veel ondersteuninge en vertrouwen van ouders. Heel fijn om te merken dat er een sfeer is van 'We doen het met zijn allen!"

Uitzending Omroep Gelderland bekijken? Klik op de foto.
Start bij 4’35. Kijktijd: 2 minuten.

18 maartLees verder
Info aan ouders over Coronavirus

Op 15 maart 2020 zijn ouders en opvoeders geïnformeerd over de maatregelen coronavirus. 

Download hieronder de brief en klik hier voor de website van het ministerie waarop de cruciale beroepen staan vermeld. 

 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

16 maartLees verder
Wetenschap in de klas

Kinderen van de Lappendeken doen onderzoek in de klas, in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Juf Florentine en juf Marscha hielpen mee een lessenserie te ontwikkelden over Automatisch gedrag. Hun ervaringen deelden ze met andere leraren in een workshop.

 

Welke dingen doe jij automatisch en lukt het jou om dit gedrag af te remmen als het even niet zo handig is? Bijvoorbeeld bij gewichtstoename door teveel snoepen, of financiële problemen doordat je meteen je geld uitgeeft als je iets wil hebben. Hoe werkt automatisch gedrag eigenlijk? Florentine Salleveldt en Marscha de Winther hielpen mee een lessenserie te ontwikkelen. Vanwaar dit onderwerp? Juf Florentine: “Het gaat om het automatisch gedrag van kinderen in combinatie met onderzoekend leren. Wij zijn drie jaar geleden op De Lappendeken het traject ‘'onderzoekend leren” gestart in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van Radboud Universiteit (WKRU). Toen maakten we een lessenserie over magnetisme, nu ronden we het thema automatisch gedrag af. Wij vinden het leerzaam voor de kinderen om te weten wat automatisch gedrag is en hoe zij dat kunnen herkennen en beïnvloeden bij anderen en bij zichzelf.”

 

Lessenserie

Juf Marscha de Winther en juf Florentine Sallevelt

Juf Marscha: “Voor dit project hebben we een introductie en vijf activiteiten ontwikkeld. Dit om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen. In de lessenserie is er bijvoorbeeld als introductie een ronde met reactiespellen, waarna we evalueren en zo op het onderwerp komen van het project. Er is ook een activiteit waarbij de kinderen moeten reageren op een symbool in een bepaalde kleur door te springen of juist te blijven zitten. Het doel hiervan is kennis maken met hoe het neurale netwerk van de hersenen werkt. Er is een digitale quiz (Kahoot!) ontwikkeld waarbij kinderen naar hun eigen automatisch gedrag kijken. Er wordt ook een link gelegd naar automatisch gedrag bij dieren. Tijdens het project op de Lappendeken heeft een ouder, die dierenarts is, een gastles gegeven over het automatisch gedrag van dieren.´

 

“Als de lessen zijn afgerond, moeten de kinderen zo geprikkeld en enthousiast zijn, dat zij hun eigen onderzoek gaan opstarten. Een goede onderzoeksvraag is essentieel. Hierbij maken we gebruik van het vragenmachientje. We verwachten van de kinderen dat zij een hypothese kunnen stellen, eerlijk onderzoek kunnen doen, kunnen concluderen en hun bevindingen kunnen presenteren. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op de samenwerking waarbij ieder kind een eigen rol vervult: hoofd-onderzoek, notulist, tijdbewaker, hoofd-communicatie en voorzitter.”

 

Samen met collega’s van de Regenboogschool uit Malden ontwikkelden Marscha en Florentine deze lessenserie en pasten het in praktijk toe. Enkele onderzoekers hielden zich bezig met de theorie, dit allemaal in het kader van onderzoek van Hanneke den Ouden, PhD in neuro-science. De samenwerking illustreert mooi hoe je met wetenschap kan doorbreken in de klas.    

 

Workshop, website, nieuw boek
De juffen verzorgden 29 januari twee keer een (populaire!) workshop tijdens de Winterschool. Dit initiatief van het wetenschapsknooppunt van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft als doel om leraren kennis te laten maken met wetenschap en onderzoek. Didaktiek en praktische invulling van W&T-onderwijs staan centraal. Veel informatie is beschikbaar via de website wetenschapdeklasin. Onder het kopje ‘Activiteiten’ staat een overzicht van thema’s die al zijn behandeld of op stapel staan. Het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken in de klas’ is ook net uit.

 

Tot slot. Marscha: “De samenwerking met het WKRU leidde ertoe dat De Lappendeken sinds huidig schooljaar voor Wereldoriëntatie is overgestapt naar een methode waarin onderzoekend leren centraal staat, ‘Blink Geïntegreerd’.“

5 februariLees verder
Koersplan in het kort

De samenvatting van ‘ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst!’ is nu als boekje beschikbaar. Download hieronder de PDF. Ook is het volledige koersplan 2019-2023 als PFD beschikbaar.
(Gratis) papieren exemplaar ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van de Scholengroep.

Koersboekje

9 decemberLees verder
Bijpraten met twee gemeenten

Spontaan, interessant en goede energie. Zomaar enkele woorden over de recente bijeenkomst van de Scholengroep met wethouder en raadsleden van de Gemeenten Rheden en Rozendaal.

 

De jaarlijkse ontmoeting vond dit keer plaats op 18 november. Aan de hand van het jaarverslag werden de ontwikkelingen en resultaten uit 2018 besproken. Hannelore Bruggeman nam de gasten mee de toekomst in met een presentatie over het nieuwe koersplan en de prioriteiten die daarbij horen. Leerkracht Anouk Wissink zoomde met een korte lezing in op het thema nieuwsgierigheid. Er was ruim gelegenheid voor vragen en toelichting op ‘ikjijwij, nieuwsgierig naar de toekomst’. De directeuren John Van Assouw, Marcelle Visser en Peter De Bruijn vertelden wat 'ikjijwij nieuwsgierig naar de toekomst’ teweegbrengt in de scholen. Al met al was het een avond met veel onderwijsinhoud, die trouwens op veel waardering van de gasten kon rekenen.

 

Inline image

Hannelore Bruggeman licht het koersplan toe.

 

Inline image

Wethouder en raadsleden op werkbezoek bij Scholengroep Veluwezoom.

 

Inline image

Raadsleden scoren stellingen via hun mobiele telefoon.

 

25 novemberLees verder
Vakblad publiceert over ikjijwij

Het magazine 'Naar School!' interviewde bestuurder Hannelore Bruggeman en leerling Susana over ikjijwij in de Scholengroep. Onder dit motto praten de leerlingen, ouders, teamleden, gemeente en andere belanghebbenden over allerlei zaken mee.

 

Susana uit groep 8 vertelt hoe ze al haar ideeën over ikjijwij in het leerlingpanel kwijt kan en wat er concreet mee gebeurt. Hannelore Bruggeman schetst in de rubriek 'Trots' de impact van ikjijwij op Scholengroep Veluwezoom. Op het onderwijs, het nieuwe koersplan en bijvoorbeeld de besluitvormingsprocessen. (...) “Stel dat een ouder de vraag opwerpt: wordt er eigenlijk wel aan de goede doelen gewerkt? Dan zou die vraag voorheen zijn meegenomen naar het team. Het team zou een antwoord hebben geformuleerd en daarover communiceren met de betreffende ouder. Nu wordt de beantwoording van zo'n vraag sámen met de ouders opgepakt. (...) Wij ervaren dat het een rijkdom is om echt met elkaar in gesprek te gaan en om samen om een project of probleem heen te gaan staan en te kijken wat goed is om te doen.”

 

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto voor Naar School!

 

Tijdgeest

Jaren geleden is ikjijwij ontwikkeld als antwoord op de vraag: Welk facet van de openbare identiteit kan het meest bijdragen aan ons onderwijs en de organisatieontwikkeling? Het echt concreet maken van de openbare identiteit levert inmiddels veel op, zelfs nieuwe leerlingen. De manier van werken spreekt medewerkers en ouders duidelijk aan. "Begrijpelijk, het past natuurlijk ook uitstekend bij de tijdgeest. Mensen willen steeds meer zeggenschap hebben, over welk onderwerp dan ook. We nemen niets meer voor zoete koek aan, we willen het goed begrijpen en gehoord worden. Het ikjijwij-concept sluit goed aan bij deze maatschappelijke ontwikkeling.”

 

Hannelore Bruggeman is heel trots op de nieuwsgierige houding die het oplevert. "ikjijwij is een professionele cultuur, waarin we elkaar inspireren, elkaars talenten zien en samenwerken. Dat spreekt mensen met een echt onderwijshart erg aan!” Ten aanzien van kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid onderstreept ze de parallel met het onderwijs. “Om je kwetsbaar op te stellen heb je zelfvertrouwen nodig. Dat geven wij de leerlingen ook mee: het zelfvertrouwen om nieuwsgierig te kunnen zijn naar de ander, om te kijken naar de talenten van de ander en om erop te bouwen.”

 

Volledig interview lezen? Zie bijlage.

Uit: Naar School! nr 20, het magazine van VOS/ABB, oktober 2019.

14 novemberLees verder
Zin in de toekomst

Inline image

 

Sfeervol decor dit jaar was het Honigcomplex in Nijmegen. Daar troffen de medewerkers van alle scholen, bestuur en raad van toezicht elkaar voor de jaarlijkse studiedag. Op het programma stond onder andere 'Inspiration for development' door trendwatcher 'Eva Beltman'. Zij liet zien welke veranderingen ze voor ons ziet in de wereld, in hoe mensen leren en wat dat dan betekent voor ons onderwijs? Hannelore Bruggeman toonde in vogelvlucht de nieuwe strategische koers voor 2019-2023. Verder was er tijd om te netwerken, over de toekomst te praten, verhalen te delen, samen te eten en veel plezier te maken!

 

Dennis de Ruiter, directeur onderwijsteam

"Ik werd erg geprikkeld door de woorden en beelden tijdens de presentatie van de trendwatcher. Vooral het playsumer begrip sprak mij erg aan en daar wil ik nu echt meer van weten."

9 oktoberLees verder
Alle schoolleiders geslaagd

handtekening

 

Alle elf directeuren en adjunct-directeuren hebben hun officiële herregistratie als schoolleider behaald. Afgelopen jaar volgden zij samen een opleiding op de domeinen persoonlijke effectiviteit, toekomstbestendig onderwijs en veranderkunde. Wij zijn trots op deze prestatie van ons voltallige directieteam!

 

9 oktoberLees verder
Jaarbeeld 2018

Jaarbeeld 2018

 

In Jaarbeeld 2018 leggen wij verantwoording af over ontwikkelingen en activiteiten in het afgelopen jaar.

Download de PDF en zie hoe wij samen bouwen aan goed onderwijs.

 

iCoaches geslaagd!

Het team van iCoaches van Scholengroep Veluwezoom heeft de tweejarige opleiding tot iCoach met succes afgerond.
Elke iCoach gaf een persoonlijke presentatie met een reflectie over de ontwikkeling die zij de afgelopen twee jaar hebben 
doorgemaakt.

Vervolgens was er tijd voor een proost en een hapje en drankje. Het team van iCoaches ziet er naar uit vanaf volgend schooljaar mooie dingen voor de Scholengroep te kunnen ontwikkelen.

 

iCoaches geslaagd

Onze wereldverbeteraars adviseren de gemeenteraad!

De wereldverbeteraars met de beste ideeën hebben hun plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Rheden.

Nadat zij de complimenten van de wethouders in ontvangst mochten nemen werden zij geïnterviewd door Omroep Gelderland.

Lees hier het artikel.

 

Foto gemeenteraad

17 aprilLees verder
Ikjijwij maken de wereld beter!

Dat is waar de kinderen van de Scholengroep Veluwezoom in de jaarlijkse ikjijwij-week aan hebben gewerkt: Kies een global goal en bedenk oplossingen, was de opdracht.

 

Wat een geweldige opbrengst! Kinderen hebben elkaars oplossingen van feedback voorzien en de drie winnaars aangewezen. “Ook kleuters hebben topideeën, hergebruiken van spullen is belangrijk en nu begrijp ik hoe vies water weer schoon wordt”, gaven de leerlingen elkaar als compliment mee.

 

De leerlingen van 't Sterrenbos, De Wensvogel en de Dorpsschool Rozendaal mogen als beste Wereldverbeteraars hun presentatie aan de gemeenteraad van Rheden laten zien. Hopelijk raken de raadsleden net zo geïnspireerd als ikjijwij!

 

Alle filmpjes zien van onze Wereldverbeteraars? Kopier deze link in uw browser: https://www.scholengroepveluwezoom.nl/p/filmpjes-global-goals-ikjijwij-week-2019.

 

Bij de opdrachten hebben de kinderen onder andere gebruik gemaakt van materiaal van “Schooldag van de Duurzaamheid”. Waarvoor dank.

 

foto Dorpsschool Rozendaal

9 aprilLees verder
Leerlingpanel praat mee over de toekomst

Wat is nodig om jouw school een 10 te geven? Een groep van 24 leerlingen vanuit alle scholen wilde hier maar wat graag over meepraten. Dit konden ze doen tijdens een speciaal georganiseerd leerlingpanel. Hun meningen en ideeën vormen input voor het koersplan 2019-2013 van Scholengroep Veluwezoom en voor de schoolondernemingsplannen.

 

Leerlingpanel

 

Onderwerpen aan de gesprekstafels waren:

 • Een leerzame dag ...
 • Plagen of pesten?
 • Wat denk jij dat je later moet kunnen?

Hugo

 

Hugo (middenbouw D van 't Sterrenbos)

 

"Er was een gezellige sfeer bij het leerlingpanel. Iedereen luisterde goed naar elkaar. We hadden het onder andere over de veiligheid bij school, omdat er soms best veel auto's zijn. Ik zou best vaker mee willen praten in het kinderpanel!"

 

 

 

 

 

Tycho

 

Tygo (bovenbouw B van 't Sterrenbos)

"Het was leuk om met het leerlingpanel bij elkaar te komen. Het is interessant om met andere kinderen te praten over wat beter kan op school. Ik vind het leuk om aan anderen uit te leggen waarom ik iets vind."

 

 

 

 

 

 

Het leerlingpanel was een vervolg en verdiepingsslag op de tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze peiling was in het voorjaar van 2018 en vindt elke twee jaar plaats.

21 februariLees verder
Wetenschap in de klas

Leerlingen kruipen in de huid van de wetenschapper. De Lappendeken doet onderzoek samen met Radboud Universiteit uit Nijmegen.

 

Voor informatie over het project dat momenteel loopt: lees onderstaand krantenartikel. Vorig jaar deden de leerlingen onderzoek naar magnetisme. Kinderen uit groep 3/4 maakten een superleuke boek-o-matic over een zweeftrein.

 

WKRU 2019 Leerlingen van basisschool De Lappendeken die vorig jaar onderzoek hebben gedaan naar magneten

©WKRU 2019. Leerlingen van basisschool de Lappendeken die vorig jaar onderzoek hebben gedaan naar Magneten.

 

15 februariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren