Kennismaken & vacatures

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is de formele inspraak geregeld voor ouders en medewerkers.

 

Elke medezeggenschapsraad (MR) van een school vaardigt een ouder en een leerkracht af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarmee bestaat de GMR uit tien ouders (de oudergeleding) en tien leerkrachten (de personeelsgeleding).

 

De GMR van onze scholengroep houdt zich bezig met zaken die bovenschools geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen, zoals personeelsbeleid, de digitale gesprekscyclus, visieplan, koersplan, begroting, jaarrekening.  

 

Zes keer per jaar voert deze raad overleg met het bevoegd gezag van de Scholengroep. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Ook overlegt de raad twee keer per jaar met de raad van toezicht.

Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele raad of voor één van haar geledingen.

 

Bij eventuele vragen kunnen ouders en leerkrachten terecht bij de mr van hun eigen school.

 

Reglement GMR

Reglement MR

Medezeggenschapsstatuut

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren