Scholengroep Veluwezoom

Bezoekadres:

Doesburgsedijk 7

6953 AK  Dieren

 

Postadres:

Postbus 18

6990 AA  Rheden

Telefoon: (026) 497 93 33

E-mail

 

 


Jaarbeeld 2016

Bekijk een impressie van ontwikkelingen, cijfers en activiteiten in het afgelopen jaar. 


Dorpsschool Rozendaal.png

Dorpsschool Rozendaal

High five learning

In 2016 is Dorpsschool Rozendaal aan de slag gegaan met ‘Kwink’, een nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren. Deze interactieve methode wordt jaarlijks aangepast zodat we up-to-date blijven. Ouderbrieven zorgen ervoor dat ouders erbij betrokken zijn. Ook voor Engels hebben we een nieuwe methode gekozen: ‘Take It Easy’. De eerste contacten met scholen in het buitenland zijn gelegd. De pilot met Snappet is geslaagd. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn de groepen 5 t/m 8 hiermee aan de slag gegaan. Onze nieuwbouwplannen zijn verder uitgewerkt en het ziet ernaar uit dat de nieuwbouw in 2017 daadwerkelijk van start gaat.


De Kameleon.png

De Kameleon - Velp

Ontwikkeling van taal en woordenschat

Dit schooljaar zijn wij gestart met LOGO 3000, een programma voor woordenschatontwikkeling. Een goede woordenschat is essentieel om het onderwijsaanbod te kunnen oppakken. Het hulpmateriaal van LOGO 3000 sluit naadloos aan bij de woordenschataanpak ‘Met Woorden in de Weer’ die wij al enkele jaren gebruiken in alle groepen. Ook peuterspeelzaal De Schatkist, die bij ons in het gebouw is gehuisvest, doet hieraan mee. Zo kunnen wij een goede doorgaande ontwikkelingslijn vanaf de peuterspeelzaal bieden. Peuters en kleuters krijgen met dit materiaal de 3000 woorden van de Basislijst Amsterdamse Kleuters (de BAK) aangeboden. Sinds schooljaar 2016/2017 leren kinderen op de Kameleon zelf programmeren. Deze programmeerlessen sluiten perfect aan bij de toenemende vraag om aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden.


Rheder Enk.png

Rheder Enk - Rheden

Samen werken aan positief gedrag

De Rheder Enk mag zich sinds april 2016 een gecertificeerde Positive Behaviour Support (PBS) school noemen: een school die werkt met positieve gedragsondersteuning. Hiermee gaan we uiteraard verder in 2017. Om onze leerlingen voor te bereiden op succesvolle deelname aan de maatschappij krijgen 21e -eeuwse vaardigheden een belangrijke plek in ons onderwijs. In 2016 zijn wij gestart om drie vaardigheden vorm te geven in alle groepen: presenteren, creatief denken en samenwerken. Deze vaardigheden passen goed bij coöperatief leren.


De Lappendeken.png

De Lappendeken - De Steeg

Verkenning UNESCO-schoolprofiel

De Lappendeken is dit schooljaar gestart met een ‘denkgroep’ waarin kinderen uit verschillende groepen participeren. Hiermee willen we de kwaliteit van ons verrijkingsaanbod voor kinderen met specifieke educatieve behoeften verbeteren. In de denkgroep zijn kinderen bezig met onderzoek. Zij leren wat kritische, analytische en creatieve denkvaardigheden zijn, en hoe zij vragen specifieker kunnen maken en kunnen ombuigen tot onderzoeksvragen. De focus ligt op vaardigheden zoals kritisch zijn en iets goed uitpluizen, meedenken en samenwerkend leren, opnieuw beginnen en doorzetten.


Daalhuizen.png

Daltonschool Daalhuizen

Samen spelen, samen leren, samenwerken!

Met de inzet van moderne ICT-middelen, zoals Snappet, zijn onze leerlingen meer betrokken geraakt bij hun eigen leerproces. Ze hebben inzicht gekregen in hun streefdoelen en hoe zij deze kunnen behalen. Ook de inzet van middelen rondom programmeren voor kinderen is een mooie uitbreiding van ons onderwijsaanbod. We hebben een leerlijn opgezet voor debatlessen in de vorm van het ‘Lagerhuisdebat’. Kinderen leren hiermee hun mening te vormen, feiten van meningen te onderscheiden, naar argumenten te luisteren en meningen bij te stellen. Voor de invoering van Engels vanaf groep 1 hebben we de methode ‘My name is Tom' aangeschaft. Een van de leerkrachten is specifiek belast met deze invoering. Er is uitvoerig onderzoek gedaan onder leerlingen, ouders en leerkrachten naar de wensen en opvattingen over schooltijden. Een samenwerking tussen ouders en team (directie) leidde tot een werkgroep ‘Naar andere schooltijden?’ In het najaar is besloten over te gaan tot een continu rooster.


Sterrenbos.png

't Sterrenbos - Dieren

Nieuwe opzet leerlingenbespreking

Niet alleen kinderen krijgen les op ’t Sterrenbos, in 2016 zijn we gestart met een PAD-cursus voor ouders. Daardoor kunnen we onze leerlingen zowel op school als thuis eenduidig en systematisch begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Dat doen we met het ontwikkelingsvolgmodel ‘ZIEN’, dat de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in beeld brengt. Zo werken we aan het welbevinden van de kinderen en hun betrokkenheid bij het leerproces. Daarbij ligt er een accent op het verwerven van een goede taalvaardigheid, bijvoorbeeld door het werken met digibord-lessen voor woordenschatontwikkeling. We zijn gestart met Snappet in de midden- en bovenbouw. Ook het onderwijs in rekenvaardigheden gebeurt steeds meer in digitale vorm. Geen eindeloze rijen sommen meer, maar rekenspellen waarmee leerlingen geconcentreerd en op niveau interactief kunnen oefenen


Schaddeveld.png

't Schaddeveld - Dieren en Laag Soeren

Team Onderwijs op Maat

In 2016 hebben we verschillende methoden verkend voor de integratie van de wereldoriëntatievakken. Tijdens studiedagen die door de onderwijsadviesdienst KPC werden begeleid, hebben we bekeken hoe wij onze middagprogramma's zinvol en uitdagend kunnen vormgeven. Een methode die heel goed bij ons schoolconcept en onze visie past is de methode Da Vinci. Deze methode biedt een site voor ouders waarin zij per thema dat op school behandeld wordt, tips krijgen voor gesprekken, boeken, spellen en uitjes. Hiermee hopen wij dat het onderwerp nog meer gaat leven bij de kinderen en hun ouders. Tijdens onze zoektocht is het idee ontstaan een echt Da Vinci lokaal in te richten: een lokaal waarin onderzoeken, verwondering, samenwerking en doen centraal staan.


De Wensvogel.png

De Wensvogel - Dieren

Met woorden in de weer

Met de opleiding van twee woordenschatcoördinatoren hebben we in 2016 de aanpak van ons integraal woordenschatonderwijs uitgebreid. Zo kunnen wij deze aanpak borgen voor de toekomst. Een aanvulling hierop is de inzet van het project ‘bibliotheek op school’. De focus van het project ligt op het stimuleren van vrij lezen. Dit heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling en begrijpend lezen.


Koningin Emma.png

Koningin Emmaschool - Dieren

Positieve gedragsondersteuning

Het invoeringstraject van de PBS op de Koningin Emmaschool verloopt voorspoedig. In 2016 hebben we grote sprongen gemaakt en hebben we beleid gemaakt op alle onderdelen uit het PBS-traject. De tablets van Snappet hebben hun intrede gemaakt in de groepen 5 t/m 8. Ook in de groepen 1 t/m 4 hebben we een aantal tablets ingezet. Verder bieden we nu schoolbreed Engels aan met de digitale methode ‘Take it Easy’. Verder hebben we ons schoolplan aangevuld met het document ‘Bouwen aan de toekomst’. Hiermee hebben we de basis gelegd voor onderwijs in 21ste -eeuwse vaardigheden. Zo hebben we het horizontaal programmeren in de ochtenden ingevoerd. In 2017 gaan we inhoudelijk verder aan de slag en zullen we schoolbreed invulling geven aan het anders organiseren van de middagen.


Annie MG Schmidt.png

Annie M.G. Schmidtschool - Dieren

Coöperatief leren

In 2016 zijn wij intensiever gaan samenwerken met Puck & Co, de organisatie voor kinderopvang. Samen willen wij zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Voor de zomervakantie zijn we gestart met een visietraject om tot een onderbouwde en breed gedragen visie te komen over het vormen van één gezamenlijk kindcentrum. De doelstellingen die we hierbij geformuleerd hebben, werken we nu uit in concrete activiteiten.

logo nieuw klein.jpg

Prinses Margriet - Spankeren

'Teach like a champion'

De inzet van moderne ICT-middelen zoals Snappet hebben ervoor gezorgd dat leerlingen meer betrokken zijn geraakt bij hun eigen leerproces. Ze hebben inzicht gekregen in hun streefdoelen en hoe zij deze kunnen behalen. Ook de inzet van middelen rondom programmeren voor kinderen heeft geresulteerd in een mooie uitbreiding van ons onderwijsaanbod. Door het voeren van voortgangsgesprekken op vier vaste momenten per schooljaar zijn ouders meer betrokken bij het leerproces en leeractiviteiten van hun kind(eren). Tijdens een ouderpanel is deze vernieuwde manier van werken geëvalueerd en zijn werkpunten voor 2017 geformuleerd. Het team heeft mooie eerste stappen gezet op het gebied van reflecteren met kinderen. In 2017 gaan we hiermee verder.